Αρχική

Από το 1997 οπότε και καθιερώθηκε το Πρόγραμμα, έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς περισσότεροι από τριακόσιοι φοιτητές. Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού διπλώματος από το τμήμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσόντα των κατόχων καθώς αποδεικνύει τόσο το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο αυτού όσο και την άρτια κατάρτιση του στα πιο σύγχρονα θέματα που αφορούν στην εργασία του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Α.Τ.Μ. αφορά και όσους επιθυμούν την λήψη ενός Διδακτορικού Τίτλου από το τμήμα.

Τόσο οι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι όσο και οι Διδακτορικοί αποτελούν προϊόν ζύμωσης και συνεργασίας με τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος.

Το Π.Μ.Σ αποτελείται από Μεταπτυχιακά Προγράμματα τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και την επιλογή του Διδακτορικού Διπλώματος η οποία οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει επίσης και σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ.

ΝΕΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΤΑΤΜ

Το ΠΜΣ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ" και το ΠΜΣ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"  ιδρύθηκαν το 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Υδατικοί Πόροι» στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 2018 με το ΦΕΚ 2669 τ. Β’ (6-7-2018) και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδίκευση των αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και τον έλεγχο της ποιότητάς τους, που αποτελεί απαραίτητη κοινωνική διεργασία για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Η καινοτομία του ΠΜΣ συνίσταται στην εισαγωγή και εκπαίδευση σε επιστημονικά εργαλεία και τεχνολογικές εφαρμογές για το σχεδιασμό του χώρου και την ακριβέστερη ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των υδατικών πόρων, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και ο προγραμματισμός τεχνικών εργασιών.

 • Σχεδιασμός και Διαχείριση βιώσιμων υποδομών και συστημάτων

 

  Συμμετοχή του ΤΑΤΜ σε Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

  Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει επίσης σε δυο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακούς Τίτλους.

   

  Διδακτορική διατριβή

  Το πρόγραμμα αφορά στην εντατική μελέτη και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε πρωτότυπα θέματα και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περισσότερα

  Παλαιότερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΤΑΤΜ (δεν θα λειτουργήσουν το προσεχές Ακαδημαϊκό Έτος)

  Τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Μ.Σ που οδηγούν σε Μεταπτυχιακούς Τίτλους και λειτουργούν από το 1997. Η περίοδος λειτουργίας τους ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οπότε και θα αναγορευτούν και οι τελευταίοι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές:

  Καθώς και το Διατμηματικό ΠΜΣ στο οποίο συμμετέχουν μέλη του ΤΑΤΜ