ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει δημοσιεύσει προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ