Διδακτορικό

Το πρόγραμμα αφορά στην εντατική μελέτη και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε πρωτότυπα θέματα και  στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Α. Yποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) μπορούν να είναι:

  • (α) κάτοχοι MΔE του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ
  • (β) κάτοχοι ισότιμου ΜΔΕ ομοταγούς πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε επιστημονική περιοχή συναφή με τις διαλαμβανόμενες στα ΠMΣ του TATM.

H διαδικασία επιλογής YΔ της περίπτωσης (α) γίνεται από την ΣE, μετά τη λήξη του 2ου εξαμήνου του Π.Μ.Σ, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή. Στη (β) περίπτωση η ΣE επιλέγει τους υποψηφίους, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά και τη σχετική εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή.

Β. Ως ΥΔ είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί για επιλογή, και πτυχιούχοι ομοταγούς πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε επιστημονική περιοχή συναφή με τις διαλαμβανόμενες στα προγράμματα σπουδών του TATM, χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ.

H διαδικασία επιλογής YΔ της περίπτωσης αυτής γίνεται από την ΣE, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από όλα εκείνα τα απαραίτητα ερευνητικά, επιστημονικά και επαγγελματικά στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή.

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις Α΄ και Β, κάθε θέση YΔ αντιστοιχεί αμφιμονοσήματα σε θέμα ΔΔ που προτείνεται από μέλος ή από μέλη ΔEΠ του TATM σύμφωνα με τον Eσωτερικό Kανονισμό. H ΓΣΕΣ αποφασίζει για την τελική επιλογή και ανακήρυξη των ΥΔ μετά την σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση της ΣΕ.